Intern reglement

Huishoudelijk reglement

Jeugdhuis Opsenter wil geen gewoon jeugdcafé zijn waar je met een uitvlucht voor thuis je (eerste) pinten kunt pakken. Jeugdhuis Opsenter wil jonge mensen stimuleren tot vrije, zelfstandige en verantwoordelijke mensen die een actieve rol willen spelen in het gemeenschapsleven en die, gaandeweg en met mate, de kans krijgen hun verantwoordelijkheden op te nemen, in betrokkenheid en zorg op elkaar. Het jeugdhuis is er voor en door jongeren.

Toch zijn er ook regels noodzakelijk om het leven en samenleven geordend en aangenaam te laten verlopen.

Iedereen is welkom ongeacht geslacht, ras, politieke of religieuze overtuiging zolang het intern reglement wordt aanvaard en nageleefd. Door naar binnen te gaan aanvaardt u uitdrukkelijk deze regels en ziet u af van ieder verweer.

1. Algemeen

Jeugdhuis Opsenter heeft tot doel, zoals omschreven in de statuten:

 • Jongeren een ruimte bieden die stimuleert tot experimenteren, waarbij het vormen van netwerken, waarin groepswerk en jongerencultuur centraal staan en zorgen voor verbondenheid tussen jongeren.
 • Vanuit een vertrouwen in jongeren, jongeren groeikansen geven door hen te stimuleren engagementen op te nemen.
 • Op te komen voor een open, solidaire en sociale samenleving waarbij het gemeenschappelijk belang boven het belang van het individu staat en waarbij de zelfredzaamheid van jongeren wordt bevorderd.

De bovenstaande doelen kunnen concreet bereikt worden door (bijvoorbeeld) de organisatie van optredens en andere podiumkunsten, ontspannende/vormende/sportieve activiteiten, tienerwerking, creatieve workshops, jonge ondernemers ondersteunen, lokalen ter beschikking stellen aan jeugdwerk, de organisatie van activiteiten voor het goede doel, …

De voertaal is Nederlands. Dit houdt in dat de activiteiten, de vergaderingen, de algemene werking en de voertaal in het jeugdhuis het Nederlands is.

Dit intern reglement geldt voor iedereen die het domein of één van de lokalen van het jeugdhuis betreedt, of deelneemt aan één van de activiteiten. De toepassing noch geldigheid kunnen worden aangevochten of in twijfel getrokken.
De toepassing hiervan wordt gewaarborgd door het bestuur van Jeugdhuis Opsenter vzw.

De actieve leden bestaan uit toegetreden leden van het jeugdhuis die een specifieke taak en rol op zich nemen bij het uitbaten van het jeugdhuis en bij de organisatie van activiteiten die passen binnen het doel van het jeugdhuis. Zij vergaderen wanneer dit noodzakelijk is. Lidmaatschap wordt bepaald door het bestuur.

Jeugdhuis Opsenter vzw is in geen enkel geval verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of beschadiging van goederen.

2. Openingsuren

Het jeugdhuis is wekelijks geopend op vrijdag vanaf 20.00 u., tenzij anders vermeld op de Facebookpagina, Instagrampagina en/of website.

Het sluitingsuur dient gerespecteerd te worden, en is de verantwoordelijkheid van het actieve lid dat verantwoordelijke is voor de betrokken avond.

Een half uur voor het sluitingsuur is het de laatste bestelling en een kwartier voor het sluitingsuur wordt de muziek afgezet en de spots en TL-verlichting aangeschakeld. Het jeugdhuis kan te allen tijde worden gesloten wanneer dit wenselijk of noodzakelijk is. Door bepaalde omstandigheden kunnen ook andere openingsuren gelden die voorafgaandelijk door het bestuur moeten worden goedgekeurd. Ook activiteiten buiten het domein van Jeugdhuis Opsenter dienen voorafgaand goedgekeurd te worden door het bestuur. Zonder deze goedkeuring vallen deze onder de verantwoordelijkheid van de individuele inrichter.

3. Leden en bezoekers

De actieve leden van het jeugdhuis zijn de leden van de algemene vergadering van Jeugdhuis Opsenter vzw. Jaarlijks wordt de volledige ledenlijst opgemaakt.

Toegetreden lid is eenieder die een lidkaart van het jeugdhuis heeft aangekocht. Ook bezoekers zijn te allen tijde welkom mits zij zich gedragen naar de voorschriften van dit intern reglement. Door hun bezoek aanvaarden zij dit reglement.

Een lidkaart is dus niet verplicht, maar geeft wel recht op een aantal voordelen:

 • Korting op betaalde evenementen of gratis inkom
 • Gratis consumptie op je verjaardag (of op het eerste openingsmoment na je verjaardag)
 • Mogelijkheid om drankkaarten aan te kopen met korting (€15 i.p.v. €18)

Een lidkaart is één jaar lang geldig, startend vanaf het moment dat de betaling ontvangen is.

De gegevens van onze leden worden beheerd met respect voor hun privacy en conform de heersende nationale en Europese regels hieromtrent. Voor meer informatie, zie de privacyverklaring van Jeugdhuis Opsenter op onze website (www.opsenter.be).

4. Leefsleutels en -gewoontes voor een leefbaar en gezellig jeugdhuis

4.1 Respect voor medemensen

 • Hou het gezellig en sfeervol, wees vriendelijk en beleefd. Geweldpleging (ook uitlokking ervan) en (legale en illegale) wapens zijn taboe, en worden gesanctioneerd volgens hoofdstuk 7.
 • Respecteer en tolereer anderen! Handtastelijkheden – ongeacht aard en omvang – zijn verboden en kunnen worden gesanctioneerd volgens hoofdstuk 7.
 • Beledigingen en vernederingen waaronder racisme zijn niet toegelaten en kunnen gesanctioneerd worden overeenkomstig hoofdstuk 7.
 • Daden strijdig met de openbare orde, de veiligheid, de goede zeden en eer en welvoeglijkheid worden, naast mogelijke strafrechtelijke gevolgen, ook binnen het jeugdhuis gesanctioneerd. Dit geldt ook voor andere strafbare feiten als verduistering of diefstal, of handel en/of gebruik van illegale middelen.
 • Het rookverbod is algemeen en dient te worden gerespecteerd. In het jeugdhuis wordt er niet gerookt!

4.2 Respect voor de omgeving

 • Draag zorg voor het meubilair, het sanitair, het materiaal en de installaties van het jeugdhuis. Bij diefstal of vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie en worden alle onkosten doorgerekend.
 • Bezoekers van het jeugdhuis bevinden zich enkel in het jeugdhuis en in de zone tussen de verharde oprit naar de straat en het zwarte hek aan het jeugdhuis. Bezoekers van het jeugdhuis blijven van privéterreinen weg.
 • Fietsen worden in het voorziene fietsenrek geplaatst en gemotoriseerde voertuigen dienen geparkeerd te worden op de parking vooraan het gebouw.
 • Lege glazen en flesjes moeten teruggebracht worden naar de toog. Laat deze niet slingeren in en rond het jeugdhuis.
 • Matig uw alcoholverbruik. Ook de wet op de dronkenschap is geldig in het jeugdhuis! Er wordt geen drank of lege flesjes meegenomen voorbij de koer.
 • Bij het verlaten van het jeugdhuis hebben wij aandacht voor de nachtrust van de buren, en passen wij ons geluid aan (zowel stem-, auto-, muziek- of motorgeluid).
 • Bezoekers van het jeugdhuis blijven niet rondhangen in de Leemweg.

4.3 Respect voor het concept

 • Er is geen consumptieverplichting. Er moet dus door de bezoeker zelf aan de toog worden besteld.
 • Eigen drank kan noch in het jeugdhuis noch op de terreinen rondom worden genuttigd.
 • Er is geen mogelijkheid om consumpties op krediet te bekomen (poef). Er kan contant of met digitale betaalmiddelen worden betaald aan de toog.
 • Niemand mag in het jeugdhuis blijven overnachten.
 • Affiches kunnen, na toestemming van een actief lid, worden opgehangen. De (afbeeldingen en teksten op) affiches en de aangekondigde activiteiten moeten in overeenstemming zijn met het doel van het jeugdhuis en mogen niet strijdig zijn met de regelen van eer en welvoeglijkheid noch met de goede zeden. De affiches moeten ook politiek neutraal zijn.
 • Het uitdelen van strooibiljetten of flyers is toegelaten voor zover zij niet in strijd zijn met het doel noch met de regelen van eer en welvoeglijkheid noch met de goede zeden.

5. Bezoekers die de zaak verlaten worden verzocht

Geen vandalisme aan te richten in en rond het jeugdhuis, de netheid en de orde te respecteren in en rond het jeugdhuis, geen geluidsoverlast en geen nachtlawaai te veroorzaken in en rond het jeugdhuis en zich te onthouden van verkeersdeelname na het nuttigen van overdreven alcoholhoudende dranken.

6. Verboden (Wat niet mag/kan)

 • Jongeren onder de 16 jaar mogen – overeenkomstig de wet – geen alcoholische dranken bestellen en/of nuttigen.
 • Het is ten strengste verboden – overeenkomstig de wet – te roken in het jeugdhuis. Bij een externe controle (door politie, overheidsdiensten, …) en bestraffing aan Jeugdhuis Opsenter vzw, zullen de kosten doorgerekend worden aan de persoon van de overtreding.
 • Drugsbezit, drugsgebruik en drugsverkoop zijn absoluut verboden in het jeugdhuis en leiden automatisch naar een sanctie, zonder verhaal (zie hoofdstuk 7). Los van de vraag naar het juridische gedoogbeleid is dus ook het bezit van softdrugs volstrekt verboden.
 • Het is verboden de inkom en de doorgang van het jeugdhuis te belemmeren. Deze moet vrij blijven om in noodsituaties de toegang voor de hulpdiensten te verzekeren.

Ontoelaatbaar gedrag:

 • het ontvreemden van voorwerpen en zaken van het jeugdhuis en/of bezoekers
 • het lastigvallen van klanten (= verwijten, spuwen, sigaretten in vesten duwen,…)
 • het plegen van geweld (verbaal en/of fysiek) t.o.v. de bestuurders, de (actieve) leden of bezoekers
 • het beschadigen van en het aanbrengen van vernielingen aan het gebouw, de inboedel en de goederen van het jeugdhuis
 • het dragen van gelijk welk wapen
 • buiten de toelating van het bestuur handel drijven
 • de gedragingen in vorige hoofdstukken vermeld;

7. Sancties

7.1 Ordemaatregelen

 • Verzoek het gedrag te wijzigen.
 • Een gesprek met de verantwoordelijke(n).
 • Doorverwijzing, mogelijk signalement en indienen van een klacht bij de politiediensten;
 • Onmiddellijke verwijdering van Jeugdhuis Opsenter en de terreinen rondom het jeugdhuis gedurende die dag, opgelegd door de verantwoordelijke van dat openingsmoment.
 • Onmiddellijke en/of tijdelijk preventieve verwijdering uit het jeugdhuis gedurende meerdere openingsmomenten, opgelegd door twee leden van het bestuur. Deze tijdelijke verwijdering loopt gedurende de procedure en er tot slot een beslissing is genomen door het volledige bestuur.
 • Een vervroegde beëindiging van het lidmaatschap (indien van toepassing), opgelegd door twee leden van het bestuur.
 • Een aangetekend schrijven naar de persoon in kwestie en/of aan de ouders in geval van minderjarigheid betreffende de ordeverstoring, het niet naleven van het intern reglement. (= waarschuwing)

7.2 Tuchtmaatregelen

De opgelegde tuchtmaatregel wordt door het bestuur genomen, gesteund door een niet-bindend advies van de actieve leden. De formele beslissing berust bij het bestuur, en wordt zo snel mogelijk meegedeeld aan de betrokkene.
De tuchtmaatregel moet niet worden gemotiveerd. Er bestaat geen intern noch extern beroep open tegen de opgelegde tuchtmaatregels.

De interne tuchtregeling wordt beoordeeld los van mogelijke strafrechtelijke of administratieve gevolgen van het gesanctioneerde gedrag. Bij schade zal deze steeds moeten worden vergoed los van de opgelegde interne en/of externe sanctie.
Personen die zich niet houden aan de uitvoering van hun tuchtmaatregel krijgen een zwaardere tuchtmaatregel opgelegd.

Bij elk onaanvaardbaar gedrag kan de voorzitter in samenspraak met een bestuurslid, de persoon in kwestie uitnodigen tot een gesprek.

De beslissing tot weigering en tot definitieve uitsluiting van het jeugdhuis zal genomen worden door het bestuur in het eerste geval.

Voor zware feiten (zoals zware vernielingen, …) of bij afwezigheid van handelen door het bestuur, zal ook de eigenaar, gemeentebestuur Sint-Laureins inspraak hebben in de besluitvorming van de te nemen tuchtmaatregels en zal de persoon in kwestie en zijn/haar ouders verantwoording dienen af te leggen bij het bestuur van Jeugdhuis Opsenter vzw.

Klanten die de toegang tot het jeugdhuis ontzegd zijn, zullen gevraagd worden onmiddellijk de zaak te verlaten. Nadien worden de politiediensten opgeroepen, melding en eventueel klacht ingediend wegens het overtreden van het intern reglement en het niet naleven van de tuchtmaatregelen genomen door Jeugdhuis Opsenter vzw.

8. De statuten van Jeugdhuis Opsenter vzw

Dit intern reglement valt onder de statuten van de Jeugdhuis Opsenter vzw. Deze statuten zijn te raadplegen in het jeugdhuis.

9. Slotopmerking

Als we grondige wijzigen doorvoeren in ons intern reglement, zullen we dat steeds aankondigen. Onderaan dit document vermelden we steeds wanneer het intern reglement het laatst werd aangepast.

We hopen dat je dit intern reglement naleeft en veel onvergetelijke momenten beleeft in het jeugdhuis! Aarzel niet ons aan te spreken als je vragen zou hebben over dit reglement.

Laatst gewijzigd op 23/05/2024.